Thai English
รหัสกิจกรรม 639901024
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนานักศักยภาพนักศึกษา บุคลากร ประจำปี 2564 "การออกกำลังกายกับมวยไทย"
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด กองการกีฬา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.พ. 2564 08:00 - 05 ก.พ. 2564 16:00
จำนวนเป้าหมาย 25 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2564 08:00 - 07 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุธีวัฒน์ ธนรัตน์ไพศาล
ที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002