Thai English
รหัสกิจกรรม 630201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งาน Power BI
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ก.พ. 2564 16:16 - 08 ก.พ. 2564 16:16
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2564 13:00 - 06 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC 8210 อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002