Thai English
รหัสกิจกรรม 631501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Patient Counselling Event
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ม.ค. 2564 09:00 - 29 ม.ค. 2564 16:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.พ. 2564 17:00 - 04 ก.พ. 2564 21:00
สถานที่จัด  

Zoom online

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002