Thai English
รหัสกิจกรรม 631503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสางาน pharm hero
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ก.พ. 2564 12:00 - 03 ก.พ. 2564 13:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.พ. 2564 13:00 - 03 ก.พ. 2564 21:00
สถานที่จัด  

Zoom online

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002