Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Design Thinking Workshop กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อปั้นนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2564 08:44 - 15 ก.พ. 2564 08:44
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ก.พ. 2564 13:00 - 10 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยากรจาก Innovation Hub KKU

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.เจษฎาโสตถิปิณฑะ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002