Thai English
รหัสกิจกรรม 639902013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2564 15:19 - 15 ก.พ. 2564 15:19
จำนวนเป้าหมาย 25000 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.พ. 2564 09:00 - 02 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ผ่านระบบ Online ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ปรึกษาโครงการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ในการใช้สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้ความรู้คณะกรรมการฯเรื่องขั้นตอน แนวปฏิบัติเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาโดยกำหนดเตรียมการเลือกตั้งและสรุปผลการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเลือกตั้งโดยวิธีดิจิทัลในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

3.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการฯเรื่องขั้นตอน แนวปฏิบัติเลือกตั้งกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002