Thai English
รหัสกิจกรรม 634503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตรพอเพียง
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ก.พ. 2564 15:43 - 15 ก.พ. 2564 15:43
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.พ. 2564 16:00 - 28 ก.พ. 2564 19:00
สถานที่จัด  

แปลงเกษตรพอเพียง วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002