Thai English
รหัสกิจกรรม 634503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ก.พ. 2564 10:35 - 17 ก.พ. 2564 10:35
จำนวนเป้าหมาย 61 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ก.พ. 2564 09:00 - 16 ก.พ. 2564 14:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชนีวรรณ คำภา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002