Thai English
รหัสกิจกรรม 634504###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมธรรมะออนไลน์ เรียน เล่น เน้นศีลธรรม
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ก.พ. 2564 10:55 - 17 ก.พ. 2564 10:55
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 23 ก.พ. 2564 13:00 - 23 ก.พ. 2564 15:00
สถานที่จัด  

ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002