Thai English
รหัสกิจกรรม 630801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ตอน ติวเตอร์มืออาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 2564 11:21 - 18 ก.พ. 2564 11:21
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ก.พ. 2564 13:00 - 07 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002