Thai English
รหัสกิจกรรม 630303###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ตอบแบบสอบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (QS STUDENT SATISFACTION SURVEY)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 2564 10:50 - 18 ก.พ. 2564 10:50
จำนวนเป้าหมาย 350 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.พ. 2564 08:00 - 23 ก.พ. 2564 09:00
สถานที่จัด  

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ

http://kku.world/c13on

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002