Thai English
รหัสกิจกรรม 630801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ SEAS Tour ไหว้พระ ชมเมือง เรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมอีสาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 2564 11:56 - 18 ก.พ. 2564 11:56
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.พ. 2564 08:00 - 06 ก.พ. 2564 17:00
สถานที่จัด  

ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น

วัดหนองแวงพระอารามหลวง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วัดป่าธรรมอุทยาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์เวียงคำ ชวนอุดม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002