Thai English
รหัสกิจกรรม 632104###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ก.พ. 2564 08:00 - 25 ก.พ. 2564 08:30
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ก.พ. 2564 08:00 - 25 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

วัดป่าธรรมอุทยาน(วัดหลวงพ่อกล้วย)  ตำบลสำราญ อ.เมมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจรรมได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยลัยขอนแก่น

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (20 คน)
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002