Thai English
รหัสกิจกรรม 632103004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ช่วยชาติช่วยชุมชน (ทานน้ำใจสู่สังคม)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 มี.ค. 2564 09:00 - 10 มี.ค. 2564 17:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 มี.ค. 2564 08:00 - 10 มี.ค. 2564 17:00
สถานที่จัด  

บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น, บ้านพักเด็ฏและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ,ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (20 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002