Thai English
รหัสกิจกรรม 630801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การแถลงนโยบายและหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ก.พ. 2564 15:02 - 22 ก.พ. 2564 15:02
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ก.พ. 2564 16:30 - 22 ก.พ. 2564 19:30
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัก ผิวบาง
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารศรี สอทิพย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002