Thai English
รหัสกิจกรรม 630503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาสถานศึกษาโครงการห้องเรียนคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ก.พ. 2564 16:29 - 22 ก.พ. 2564 16:29
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.พ. 2564 07:00 - 17 ก.พ. 2564 17:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิวิมล อาจมนตรี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002