Thai English
รหัสกิจกรรม 630701###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Knowledge Management in Radiological technology and 21st century skill (รังสีเทคนิค)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 23 ก.พ. 2564 10:13 - 23 ก.พ. 2564 10:13
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ก.พ. 2564 13:00 - 09 ก.พ. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมนพดลทองโสภิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัญญา ศรีนะ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ธวัชชัย ปราบศัตรู
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องประชุมนพดลทองโสภิต

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002