Thai English
รหัสกิจกรรม 630701024
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การแข่งขันบาสชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 มี.ค. 2564 14:06 - 03 มี.ค. 2564 14:06
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 มี.ค. 2564 08:30 - 21 มี.ค. 2564 20:30
สถานที่จัด  

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัญญา ศรีนะ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002