Thai English
รหัสกิจกรรม 630902012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 03 มี.ค. 2564 16:14 - 03 มี.ค. 2564 16:14
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 มี.ค. 2564 08:00 - 20 มี.ค. 2564 14:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฎฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002