Thai English
รหัสกิจกรรม 632904001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมจริยธรรมผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 02 เม.ย. 2564 13:00 - 02 เม.ย. 2564 13:30
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 เม.ย. 2564 13:30 - 02 เม.ย. 2564 14:30
สถานที่จัด  

502

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002