Thai English
รหัสกิจกรรม 632903009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิทยาลัยนานาชาติ อาสาทำความดี ประจำเดือนเมษายน 2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 เม.ย. 2564 06:00 - 30 เม.ย. 2564 22:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 เม.ย. 2564 06:00 - 30 เม.ย. 2564 22:00
สถานที่จัด  

KKUIC

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002