Thai English
รหัสกิจกรรม 630501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ED REVIEWS ศึกษาฯสรุปสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 เม.ย. 2564 13:36 - 08 เม.ย. 2564 13:36
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 เม.ย. 2564 08:00 - 03 เม.ย. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล (ชั้น 2 ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002