Thai English
รหัสกิจกรรม 632101028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาและฝึกอบรมผู้นำกิจกรรม KKBS
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 07 พ.ค. 2564 08:00 - 07 พ.ค. 2564 09:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ค. 2564 09:00 - 07 พ.ค. 2564 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002