Thai English
รหัสกิจกรรม 639904087
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปิดเทอมเติมบุญ จุดประทีปออนไลน์ วันธรรมสวนะ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.79 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 08 มิ.ย. 2564 16:11 - 08 มิ.ย. 2564 16:11
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 มิ.ย. 2564 18:00 - 09 มิ.ย. 2564 20:40
สถานที่จัด  

ถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom จากชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี โดยชมรมสมาธิและศีลธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002