Thai English
รหัสกิจกรรม 632103006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBSปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 มิ.ย. 2564 11:00 - 22 มิ.ย. 2564 12:00
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 มิ.ย. 2564 11:00 - 22 มิ.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

ห้องบันทึกวีดีโอการสอนKKBS คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กรKKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (30 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002