Thai English
รหัสกิจกรรม 642103001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS วันพบผู้ปกครองคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 06 ก.ค. 2564 08:00 - 06 ก.ค. 2564 12:00
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ก.ค. 2564 08:00 - 06 ก.ค. 2564 12:00
สถานที่จัด  

ห้องบันทึกวีดีโอการสอนKKBS  Studio 1 ชั้น4 อาคารBS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กรKKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดตาอสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาKKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (30 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002