Thai English
รหัสกิจกรรม 642105001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ส.ค. 2564 08:00 - 26 ส.ค. 2564 09:00
จำนวนเป้าหมาย 1700 คน
วันที่จัดกิจกรรม 26 ส.ค. 2564 12:00 - 26 ส.ค. 2564 15:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 และห้องบันทึกวีดีโอการสอนKKBS  Studio 1 ชั้น4 อาคารBS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สฒโสรนักศึกษาKKBS
ที่ปรึกษาโครงการ รอง๕รบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร KKBS
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สฒโสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิลและการบัญชี มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (1700 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002