Thai English
รหัสกิจกรรม 630701034
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายสานสัมพันธ์บ้านสีเขียวประจำปี 2563 22 มิถุนายน2564
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 15 มิ.ย. 2564 13:43 - 15 มิ.ย. 2564 13:43
จำนวนเป้าหมาย 750 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 มิ.ย. 2564 18:00 - 22 มิ.ย. 2564 21:00
สถานที่จัด  

ผ่านระบบzoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรัญญา ศรีนะ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ผ่านระบบzoom

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002