Thai English
รหัสกิจกรรม 642101005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพบน้องใหม่ (ออนไลน์)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2564 17:00 - 31 ก.ค. 2564 20:00
จำนวนเป้าหมาย 1200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ก.ค. 2564 17:00 - 31 ก.ค. 2564 21:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องบันทึกวีดีโอการสอนKKBS Studio1 ชั้น 4 อาคาร BS02  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคาร BS02  ชั้นใต้ดิน 

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (1200 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002