Thai English
รหัสกิจกรรม 649901009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แนวคิดชีวิตสู่ความสำเร็จ โดยผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. 2564 14:05 - 20 ก.ค. 2564 14:05
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ส.ค. 2564 12:30 - 13 ส.ค. 2564 14:30
สถานที่จัด  

โดยผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา พลศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002