Thai English
รหัสกิจกรรม 642202003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 05 ส.ค. 2564 11:56 - 05 ส.ค. 2564 11:56
จำนวนเป้าหมาย 600 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ก.ย. 2564 09:00 - 13 ก.ย. 2564 19:00
สถานที่จัด  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รูปแบบ Onsite & Online)

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002