Thai English
รหัสกิจกรรม 640603002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาจัดทำคลิปให้ความรู้ด้านวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ส.ค. 2564 10:00 - 20 ส.ค. 2564 10:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.ย. 2564 08:00 - 30 ก.ย. 2564 16:00
สถานที่จัด  

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002