Thai English
รหัสกิจกรรม 642201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 30 ส.ค. 2564 21:27 - 30 ส.ค. 2564 21:27
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.ย. 2564 08:00 - 04 ก.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ Online

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002