Thai English
รหัสกิจกรรม 641203008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสา สำนักหอสมุด เดือนกันยายน 2564(2)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ก.ย. 2564 09:00 - 30 ก.ย. 2564 20:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ก.ย. 2564 09:00 - 30 ก.ย. 2564 20:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ที่ปรึกษาโครงการ นาวเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริกรร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002