Thai English
รหัสกิจกรรม 649901018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ "การออกกำลังกายแบบ Circuit Training with Equipment"
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด กองการกีฬา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ส.ค. 2564 08:00 - 03 ก.ย. 2564 10:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.ย. 2564 10:00 - 03 ก.ย. 2564 11:00
สถานที่จัด  

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แบบออนไลน์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิชัย ยินดีชาติ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002