Thai English
รหัสกิจกรรม 642101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรม Digital Literacy
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ก.ย. 2564 10:50 - 07 ก.ย. 2564 10:50
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ย. 2564 13:30 - 15 ก.ย. 2564 16:30
สถานที่จัด  

อบรมออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นริสรา พาลุสุข
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

การอบรม Digital literacy  โดย Microsoft ร่วมกับ KKBS CEC

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002