Thai English
รหัสกิจกรรม 640901005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (เก็บตัวอย่างด้วยการ Swab จมูก)ให้แก่นักศึกษาสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-4
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.32 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ก.ย. 2564 12:49 - 07 ก.ย. 2564 12:49
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ก.ย. 2564 13:00 - 11 ก.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

สนามบาสเกตบอลคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002