Thai English
รหัสกิจกรรม 644504###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ทำบุญหอพักและโรงอาหารกลางคอมเพล็กซ์ คณะสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ก.ย. 2564 13:16 - 07 ก.ย. 2564 13:16
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.ย. 2564 09:00 - 02 ก.ย. 2564 11:00
สถานที่จัด  

โรงอาหารกลางคอมเพล็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002