Thai English
รหัสกิจกรรม 642701019
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักกฎหมายรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพจิต
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 07 ก.ย. 2564 14:57 - 07 ก.ย. 2564 14:57
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.ย. 2564 13:00 - 02 ก.ย. 2564 16:30
สถานที่จัด  

คณะนิติศาสตร์ ในรูปแบบ Online

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 4 และชั้นเกินกว่าปี 4 ขึ้นไป
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002