Thai English
รหัสกิจกรรม 649903###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Sound to Change
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.41 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ก.ย. 2564 13:57 - 08 ก.ย. 2564 13:57
จำนวนเป้าหมาย 115 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.ย. 2564 09:00 - 04 ก.ย. 2564 16:30
สถานที่จัด  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002