Thai English
รหัสกิจกรรม 642101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาวางแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมนุมนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ KKBS Next Gen Business Club เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ และโรงแรมบายาสิตา
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ก.ย. 2564 15:06 - 08 ก.ย. 2564 15:06
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ก.ย. 2564 16:00 - 09 ก.ย. 2564 19:00
สถานที่จัด  

โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อ.นริสรา พาลุสุข
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

การสัมมนาวางแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมนุมนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ KKBS Next Gen Business Club เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ และโรงแรมบายาสิตา
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 16.00 - 19.00 น.  ณ โรงแรมบายาสิตา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002