Thai English
รหัสกิจกรรม 640801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ พิชิต KEPT EXIT คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.66 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ก.ย. 2564 09:08 - 09 ก.ย. 2564 09:08
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ก.ย. 2564 13:00 - 04 ก.ย. 2564 15:00
สถานที่จัด  

Online Zoom Meeting

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002