Thai English
รหัสกิจกรรม 640801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ผลิต Podcast หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.ย. 2564 14:16 - 10 ก.ย. 2564 14:16
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.ย. 2564 09:00 - 03 ก.ย. 2564 12:00
สถานที่จัด  

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Meetings)

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ และอาจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002