Thai English
รหัสกิจกรรม 640801###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การสร้างงาน Infographic ผ่าน website PIKTOCHART หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.ย. 2564 14:46 - 10 ก.ย. 2564 14:46
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.ย. 2564 16:00 - 01 ก.ย. 2564 20:00
สถานที่จัด  

จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM Meetings)

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ปรีชาปัญญากุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002