Thai English
รหัสกิจกรรม 642201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน ตอน โควิด-19
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ย. 2564 10:18 - 13 ก.ย. 2564 10:18
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ก.ย. 2564 09:00 - 09 ก.ย. 2564 17:00
สถานที่จัด  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ Online

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดี
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002