Thai English
รหัสกิจกรรม 642201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยครั้งที่ 5 ในความงามมีความรู้ เข้าใจเรื่องเครื่องถ้วย เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเบญจรงค์ของไทย
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ย. 2564 11:18 - 13 ก.ย. 2564 11:18
จำนวนเป้าหมาย 600 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ก.ย. 2564 09:00 - 11 ก.ย. 2564 16:00
สถานที่จัด  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ Online และ Onsite

ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดี
ที่ปรึกษาโครงการ คณบดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002