Thai English
รหัสกิจกรรม 649901###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Happy Life สาวๆ จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ ปัง
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ก.ย. 2564 11:19 - 13 ก.ย. 2564 11:19
จำนวนเป้าหมาย 208 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ก.ย. 2564 13:00 - 11 ก.ย. 2564 15:00
สถานที่จัด  

ผ่านโปรแกรม ประชุมออนไลน์  Zoom meeting

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา พลศักดิ์
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002