Thai English
รหัสกิจกรรม 641501002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Digital pharmacy for pharmacy student by Lexi-comp and Access pharmacy
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ก.ย. 2564 08:30 - 12 ก.ย. 2564 09:00
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ก.ย. 2564 09:00 - 12 ก.ย. 2564 12:00
สถานที่จัด  

รูปแบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภญ.เแลิมขวัญ วิไลแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.สุธาร จันทะวงศ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002