Thai English
รหัสกิจกรรม 641500###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การอบรมแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้าสอบในการสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ก.ย. 2564 16:00 - 10 ก.ย. 2564 16:30
จำนวนเป้าหมาย 180 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ก.ย. 2564 16:00 - 10 ก.ย. 2564 19:00
สถานที่จัด  

รูปแบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการจัดการศึกษาและจัดการทั่วไป
ที่ปรึกษาโครงการ ศ.ดร.ศักดา ดาดวง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002