Thai English
รหัสกิจกรรม 649904###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้านกาย ใจ และจิตวิญญาณ 2 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2564
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.09 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมปันรัก
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ก.ย. 2564 10:58 - 14 ก.ย. 2564 10:58
จำนวนเป้าหมาย 83 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ก.ย. 2564 09:00 - 12 ก.ย. 2564 12:30
สถานที่จัด  

อบรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในโปรแกรม Zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมปันรัก
ที่ปรึกษาโครงการ เภสัชกร อิสรา โสภัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002